วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประวัติความเป็นมา


กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ในส่วนของอำเภอวังม่วง มีชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังม่วง เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี 2540 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วงจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวนเงิน 1,057,000 บาท และขอรับบริจาคเงินเพิ่มเติมจากชุมชน จำนวนเงิน 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,257,000 บาท จัดสร้างโดยใช้ที่ดินบริจาคของชุมชน ตามแบบแปลนอาคารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ลักษณะแบบแปลนเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2541 และในวันที่ 1 มกราคม 2542 ได้ย้ายมาใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วง(ชั้นล่าง)เป็นที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังม่วง และชั้นบนจัดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วงมาจนถึงปัจจุบัน